Z głębokim żalem  zawiadamiamy, że dnia 3 listopada 2019 r. zmarł

 

ŚP.

dr n. wet. Ryszard Bartczak

 

Pogrzeb odbędzie się w piątek 08.11.2019 r. 
o godzinie 12:30 na Cmentarzu Parafialnym pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu przy ul. Smętnej.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada

i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.

W związku z przesyłaniem do biura Izby wiadomości elektronicznych z adresów niezgłoszonych wcześniej przez lekarzy weterynarii do współpracy z paszportową bazą WetSystems uprzejmie informujemy, że wnioski dotyczące danych w bazie (o unieważnienie paszportu, o anulowanie, o korektę lub wprowadzenie danych) należy składać z adresu mailowego, który został zgłoszony do logowania się przez Państwa w bazie WetSystems oraz podpisać imieniem i nazwiskiem lekarza weterynarii posiadającego uprawnienia do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Wnioski niepodpisane oraz wpływające z adresów nieznanych (w tym ogólnych adresów zakładów leczniczych dla zwierząt) nie będą rozpatrywane.

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że w dniu 26 października 2019 r. zmarła

Śp.

lek. wet. Teresa Fronczek

 

Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 5 listopada 2019 roku

o godz. 14:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Grabiszyńskiej.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się po mszy św.

na Cmentarzu Grabiszyńskim.

 

Wyrazy szczerego współczucia Mężowi, Rodzinie oraz wszystkim bliskim Zmarłej składają

Prezes, Rada i członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.

Uprzejmie przypominamy wszystkich Lekarzom Weterynarii o obowiązku aktualizowania w biurze Izby swoich danych adresowych oraz zachęcamy do odbierania adresowanych do Państwa przesyłek.

Przed końcem roku rozpoczniemy wysyłkę legitymacji członkowskich do osób, które złożyły odpowiednie wnioski. Jeśli przesyłki nie będą przez Państwa odebrane z Urzędów Pocztowych – możliwy będzie wyłącznie osobisty odbiór w siedzibie Izby.

W zeszłym i obecnym roku na Państwa adresy korespondencyjne wysłane zostały np. ozdobne dyplomy prawa wykonywania zawodu przygotowane na papierze czerpanym. Niestety wiele z nich zostało zwróconych do Izby z adnotacją Poczty Polskiej „nie odebrano w terminie”. Zwrócone dyplomy będzie można odebrać obecnie wyłącznie w siedzibie Izby.

Szczególnie ważna korespondencja wysyłana do Państwa na adres zamieszkania (zgodnie z odpowiednimi przepisami) to pisma i decyzje Rady dotyczące egzekucji zaległych składek członkowskich i procedury utraty prawa wykonywania zawodu za ich nieopłacanie w terminie. Proszę pamiętać, że - zgodnie z przepisami - korespondencję „nie odebraną w terminie” (czyli awizowaną dwukrotnie i zwróconą przez Pocztę Polską) uważa się za odebraną. Oznacza to w praktyce, że Rada DIL-Wet. zachowując wszelkie wymogi powiadamiania lekarza weterynarii – sporządza Tytuły Wykonawcze (egzekucyjne) dla Urzędów Skarbowych (w tym roku – aż 43) oraz podejmuje uchwały o utracie prawa wykonywania zawodu i skreśleniu z rejestru członków DIL-Wet.! Dzieje się tak nawet wtedy, gdy lekarz weterynarii – z własnej woli (bo nie zmienił swojego adresu w bazie Izby albo „z zasady nie chodzi na pocztę”) – nie wie o toczącej się procedurze. W tej chwili takich tytułów (po zwrocie upomnienia) mamy w egzekucji kilkanaście, a aż trzem lekarzom weterynarii – właścicielom lub kierownikom zakładów leczniczych dla zwierząt - grozi utrata prawa wykonywania zawodu na najbliższym posiedzeniu Rady! Lekarze ci prawdopodobnie sami nie dowiedzą się o podjętych uchwałach (mimo, że są one wysyłane!), mogą za to dowiedzieć się „przypadkiem” od Powiatowego Lekarza Weterynarii, od Nadzoru Farmaceutycznego lub od hurtowni leków weterynaryjnych, które powiadamiane są „z urzędu” o podjętych tego typu decyzjach Rady. Następnym krokiem w przypadku tych lekarzy będzie wykreślenie ich zakładów leczniczych dla zwierząt z prowadzonej przez Radę DIL-Wet. ewidencji.

Dlatego jeszcze raz apelujemy:

„Szanowna Koleżanko i Kolego! Dbajcie o swoje interesy i odbierajcie proszę skutecznie korespondencję z DIL-Wet.”!!!

dr Wojciech Hildebrand   Prezes Rady DIL-Wet.