Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Zakłady lecznicze arrow Rejestracja zakładów
Informacje na temat rejestracji zakładów leczniczych dla zwierząt

REJESTRACJA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT

W DOLNOŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKO -WETERYNARYJNEJ

we Wrocławiu

Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt i jej nowelizacji z dnia 21 listopada 2008 r., ukazaniu się rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej na Radach Okręgowych spoczął obowiązek prowadzenia rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt. Do rejestracji zakładów leczniczych dla zwierząt opracowano jednolite wzory dokumentów. Przy każdym dokumencie przytoczone jest pouczenie z wyciągiem prawnym regulującym daną kwestię oraz informującym o skutkach prawnych. Ujednolicenie dokumentów ma na celu zapobieżenie pomyłkom i nieścisłościom, które w konsekwencji mogą doprowadzić do nie zarejestrowania zakładu leczniczego dla zwierząt z przyczyn formalnych. System rejestracyjny zakładów leczniczych dla zwierząt jest, zgodnie z wymogami prawa, prowadzony zarówno w formie „papierowej” w postaci księgi jak i w formie elektronicznej. Rejestr jest jawny - dostępny na stronie izby okręgowej oraz Izby Krajowej. Dane zamieszczane w dokumentach rejestracyjnych muszą być prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Potwierdzeniem tego faktu jest podpis osoby reprezentującej właściciela zakładu leczniczego dla zwierząt.

Wymagane druki – (1) wniosek, (2) regulamin i (3) oświadczenie kierownika zakładu leczniczego, należy wypełniać czytelnie, pismem drukowanym, co w sposób istotny ułatwi pracę Radom Okręgowym. Do wniosku należy ponadto dołączyć: (4) oświadczenie podmiotu prowadzącego o znajomości przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, (5) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego oraz (6) aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu kierownika zlz (wyłącznie w przypadku, gdy kierownik jest członkiem innej niż dolnośląska izby okręgowej!).  Wzory druków: 1, 2, 3 i 4 dostępne są na stronie internetowej („Zakłady lecznicze”/ „Wzory dokumentów”)

Wypełnione dokumenty wraz z kserokopią dowodu opłaty rejestracyjnej oraz innymi dokumentami wymaganymi przy rejestracji zakładu (np. w przypadku funkcjonowania w jednej siedzibie kilku zakładów leczniczych – umową użyczenia lub dzierżawy) należy niezwłocznie przesyłać na adres właściwej ze względu na siedzibę zakładu leczniczego dla zwierząt Rady Okręgowej.

Rada na najbliższym posiedzeniu rozpatruje wniosek, a komisja ds. rejestracji zakładów leczniczych wyznacza komisję kontrolną. Kontrolna powinna odbyć się przed następnym posiedzeniem Rady, na której, po pozytywnej weryfikacji następuje podjęcie uchwały o wpisie do rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt, co jest podstawą uzyskania nr REGON, zgłoszenia działalności w US i ZUS. Pamiętać należy, iż uchwały Rady nie mogą mieć mocy wstecznej, a ich prawomocność liczy się od dnia podjęcia lub daty następującej.

Wzory dokumentów rejestracyjnych można pobrać tutaj.

Pozostałe informacje dotyczące rejestracji zakładów leczniczych dla zwierząt:

Dodatkowe informacje dotyczące uiszczania opłat PDF Drukuj E-mail
 
Zakłady lecznicze dla zwierząt a prawo o działalności gospodarczej PDF Drukuj E-mail

ustawa_swoboda_dzial_gosp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

ustawa_o zmianie ustawy_swobodzie.dz.gosp Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

ustawa o zakladach leczniczych dla zwierzat Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt 

nowelizacja ustawy o zlz Nowelizacja ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

 
W skrócie

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 Rozpoczęły się zebrania wyborcze delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Zgodnie z regulaminem wyborów, aby zebranie było ważne musi zgromadzić się na nim co najmniej połowa lekarzy weterynarii wykonujących zawód w danym rejonie wyborczym. Członkowie DIL-Wet. otrzymali zaproszenia z podaną datą i miejscem spotkania. Apeluję do wszystkich o przybycie na te spotkania. Sprawnie przeprowadzone zebranie nie zajmie więcej czasu niż 40-60 min. Na nim wybieramy delegatów na okręgowy zjazd wyborczy, który odbędzie się we Wrocławiu 14 maja 2017 r. Przy braku kworum zebranie jest nieważne i zgodnie z ordynacją wyborczą musi zostać powtórzone. Gdy ponownie nie przybędzie minimalna liczba lekarz weterynarii dany okręg wyborczy nie będzie miał swoich przedstawicieli na zjeździe i w organach rady, a także na zjeździe krajowym. Apeluję do wszystkich o uczestnictwo w zebraniach i bardzo proszę o wyrażenie w ten sposób swojej opinii o bieżących problemach i wyzwaniach, które dotyczą naszego środowiska. Wszystkim tym, którzy biorą w nich udział bardzo dziękuję.

 Serdecznie Pozdrawiam

Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

dr n. wet. Wojciech Hildebrand

 
Nowości

(C) 2018 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.