Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Lekarze weterynarii arrow Wpis do samorządu
PDF Drukuj E-mail

INFORMACJA DLA WSTĘPUJĄCYCH DO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO LEKARZY WETERYNARII

Prawo do tworzenia samorządów zawodowych określa Art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

z 2 kwietnia 1997 r., który stanowi;

 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące piecze nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu i ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.
 • W Polsce demokracja jest realizowana na zasadach trójpodziału władzy (ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza).
 • Władza wykonawcza należy do Prezydenta oraz Rządu, kierowanego przez Premiera.
 • Rząd sprawuje władze poprzez administracje rządową - ministrów, wojewodów i szefów administracji specjalnych.
 • Rząd część władzy, w drodze ustawy, przekazuje samorządom zawodowym.
 • Nadzór rządu /Premiera/ nad działalnością samorządów sprowadza się do kontroli, czy działają one zgodnie z prawem.
 • Spory miedzy Premierem, a samorządem - rozstrzyga niezawisły sąd.
 • W Polsce jest 9 samorządów zawodowych, w tym samorząd lekarzy weterynarii.
 • Zasadą powszechną, obowiązującą wszystkie samorządy, jest obligatoryjna przynależność do izby, wszystkich osób wykonujących dany zawód.
 • Uchwalane przez organy samorządu, zasady postępowania obowiązują wszystkich członków danej korporacji.
 • Normy postępowania członków korporacji określa kodeks etyki zawodowej.

  SAMORZĄD ZAWODOWY LEKARZY WETERYNARII

  Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, stanowi że "wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska "
  Zawód lekarza weterynarii może wykonywać osoba, która uzyskała takie prawo z nadania okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, właściwej ze względu na miejsce przystąpienia po raz pierwszy do wykonywania zawodu,.
  Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy.
  Jednostkami organizacyjnymi samorządu, posiadającymi osobowość prawną są: Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna i okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne.

  • Najwyższą władzą Krajowej Izby jest Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, w którym biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy weterynarii.
  • Najwyższą władzą okręgowej izby jest okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, w którym uczestniczą wszyscy członkowie tej izby.
  • Okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna działa na obszarze jednego lub więcej województw. Ich obszar działania oraz siedziby ustala Krajowa Rada.
  • Okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną stanowią lekarze wpisani do rejestru jej członków.
  • Majątek izb lekarsko-weterynaryjnych stanowią fundusze oraz ruchomości i nieruchomości, a w szczególności: składki członkowskie, zapisy, darowizny, dotacje, wpływy z działalności gospodarczej.

  UPRAWNIENIA SAMORZĄDU LEKARZY WETERYNARII WYKONYWANE W IMIENIU PAŃSTWA

  • Nadawanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
  • Prowadzenie rejestru lekarzy weterynarii.
  • Sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii.
  • Ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz dbałość o ich przestrzeganie.
  • Sprawowanie sądownictwa lekarsko-weterynaryjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii oraz sądownictwa polubownego.
  • Udział w sprawach specjalizacji zawodowej lekarzy weterynarii.
  • Opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony środowiska i wykonywania zawodu lekarza weterynarii, bądź występowanie o ich wydanie.

  PRAWA CZŁONKÓW SAMORZĄDU LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO

  • Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu.
  • Korzystanie z pomocy izb lekarsko-weterynaryjnych w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu.
  • Korzystanie z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarsko-weterynaryjnych.
  • Korzystanie ze świadczeń instytucji izb lekarsko-weterynaryjnych i działalności samopomocowej.

  OBOWIĄZKI CZŁONKA SAMORZĄDU LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO

  • Przestrzeganie zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz innych przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, a także przestrzeganie uchwał władz i organów samorządu.
  • Regularne opłacanie składki członkowskiej.
 
dalej »
W skrócie

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

oraz Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

zapraszają lekarzy Weterynarii wraz z rodzinami na XI Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim. Zawody odbędą się 10.03.2018 r. (sobota), początek o godz. 9:30, w Ośrodku Narciarskim Kaniówka w Białce Tatrzańskiej. Szczegółowe informacje w załącznikach

Regulamin narty 2018.pdf Regulamin narty 2018.pdf

Ogloszenie NARTY 2018.doc Ogloszenie NARTY 2018.doc 

 
Nowości

(C) 2019 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.