Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Lekarze weterynarii arrow Wpis do Dilwet
PDF Drukuj E-mail

INFORMACJA DLA WSTĘPUJĄCYCH DO DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO -WETERYNARYJNEJ we Wrocławiu

Absolwenci wydziałów weterynaryjnych polskich uczelni wyższych, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii powinni złożyć okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej izby, na terenie której zamierzają wykonywać zawód, wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz przedstawić odpowiednie dokumenty, stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r. (Dz. U.  2016 poz. 1479 t.j.)).

Wymagane dokumenty: 

 

  1. odpis dyplomu, zawierający numer i datę wydania oraz nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i nazwę wydziału;
  2. dowód osobisty (dla cudzoziemców paszport) do wglądu;
  3. wniosek o wpis do rejestru izby lekarsko - weterynaryjnej i przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania z naszej strony - wydrukowany dwustronnie);
  4. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (do pobrania z naszej strony);
  5. zaświadczenie lekarskie od lekarza Medycyny Pracy, potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
  6. zdjęcie spełniające wymogi do dowodu osobistego. 

 

Rozpatrzenie wniosku, wpis oraz przyznanie prawa wykonywania zawodu odbywa się na posiedzeniu Rady. Opłata wpisowa, aktualnie w wysokości 90,00 zł pobierana jest w biurze Izby w dniu składania wniosku, ew. dowód opłaty można dołączyć do dokumentów wysyłanych pocztą.
 
Lekarza weterynarii, który ubiega się o nadanie prawa wykonywania zawodu po jego utracie z powodu nie opłacania składek członkowskich obowiązuje I składka równa wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w poprzednim roku rozliczeniowym, ogłoszonego w Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.


ZAPRASZAMY!

Składka członkowska w 2014 roku Edytuj PDF Drukuj E-mail
Wpisany: Sekretariat DIL-Wet   
17.05.2012.

 Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr 6 VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 12 maja 2013 r. wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód ustala się:

na kwotę 50,00 zł w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

• lekarze weterynarii - emeryci i renciści, którzy nie wykonują zawodu i nie osiągają zarobku z innego źródła (po złożeniu wniosku i oświadczenia o nieuzyskiwaniu zarobku!!!) w 2014 roku nie płacą składek na rzecz Izby

• lekarze weterynarii – słuchacze studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendium i nie osiągają zarobku (po złożeniu wniosku do Rady! oraz przy składaniu Oświadczeń i Zaświadczeń w określonych terminach) – w 2014 r. opłacają składkę w wysokości 25 zł/miesięcznie

 • lekarze weterynarii – nie osiągający zarobku z żadnego źródła (po złożeniu do Rady! wniosku i oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodu) -  w 2014 r.  opłacają składkę w wysokości 25 zł/miesięcznie

 

Od 01. lipca 2009 r. składka miesięczna dla lekarzy weterynarii, będących słuchaczami studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendium i nie osiągają zarobku wynosi 50% wysokości obowiązującej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii, wykonujących zawód. Lekarz weterynarii ubiegający się o obniżenie wysokości składek z wymienionego tytułu obowiązany jest złożyć w biurze Izby stosowny wniosek oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w studiach doktoranckich - aktualizowane w każdym semestrze.

Wpłata składki członkowskiej winna być dokonana do końca miesiąca, którego dotyczy.

Rada DIL-Wet. może w drodze decyzji czasowo obniżyć wysokość składki członkowskiej na wniosek lekarza weterynarii w uzasadnionych przypadkach (potwierdzonych w dokumentacji). Istnieje również możliwość rozłożenia na raty spłaty zaległości - w drodze decyzji Rady.

 
wstecz   dalej »
W skrócie

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna ogłasza otwarcie składania ofert w zakresie wykonania nowej strony internetowej dla Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zgodnej ze specyfikacją techniczno-funkcjonalna strony internetowej dla Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: do dnia 31.05.2018 r.  

  Oferta powinna obejmować: 

a) kalkulację cenową w cenach brutto wyrażoną w polskich złotych - zgodną z Formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

b) portfolio oferenta. 

zalaczniki 1, 2.pdf zalaczniki 1 i 2.pdf 

 
Nowości

(C) 2019 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.