Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start
PDF Drukuj E-mail

INFORMACJA O SKREŚLENIU Z DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO -WETERYNARYJNEJ we Wrocławiu

Okręgowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna na podstawie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych z dnia 21. grudnia 1990 r. (Dz. U. 02.187.1567)

- art.6a.(18) (…) stwierdza utratę prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku:

 1. utraty przez lekarza weterynarii obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli nie nabył równocześnie obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 2. ubezwłasnowolnienia lekarza weterynarii całkowitego lub częściowego;
 3. utraty przez lekarza weterynarii praw publicznych;
 4. zrzeczenia się przez lekarza weterynarii prawa wykonywania zawodu;
 5. nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok;
 6. upływu czasu, na jaki zostało przyznane.

- art.18.(28)

1.(…) skreśla lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w przypadku:

 1. utraty prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 6a, z zastrzeżeniem ust. 2;
 2. pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczeń sądów powszechnych i lekarsko-weterynaryjnych;
 3. pozbawienia prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1;
 4. przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej izby lekarsko-weterynaryjnej;
 5. nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok;
 6. śmierci.

2.(…) może odmówić skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej z przyczyny wymienionej w art. 6a pkt 5, jeżeli przeciwko temu lekarzowi toczy się postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej.


Skreślenie z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii lub przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej izby lekarsko – weterynaryjnej, bądź innego kraju odbywa się na wniosek lekarza weterynarii, po uregulowaniu przez niego składek członkowskich i innych zobowiązań finansowych w stosunku do Izby do miesiąca, w którym następuje skreślenie na posiedzeniu Okręgowej Rady.

Klinknij tutaj by pobrać wzory dokumentów do wypełnienia.

Stwierdzenie utraty prawa wykonywania zawodu i skreślenie z rejestru członków izby z powodu nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok następuje na posiedzeniu Rady Okręgowej po przeprowadzeniu postępowania administracyjno – skarbowego.


 
wstecz   dalej »
W skrócie

Poniżej prezentujemy Komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o wprowadzeniu nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt. Szczegółowych informacji należy szukać pod numerami telefonów Urzędu Marszałkowskiego: Anna Leszczyńska 71 770 44 11, Grzegorz Drabczyński 71 770 44 10.

komunikat odpady 05.07.18.pdf komunikat odpady 05.07.18.pdf 

przykladowy wzor oswiadczenia - odpady.pdf przykladowy wzor oswiadczenia - odpady.pdf 

 
Nowości

(C) 2018 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.