Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start arrow Fundacja arrow Fundacja - Statyczne arrow Statut Fundacji
Statut Fundacji PDF Drukuj E-mail
STATUT FUNDACJI "PRO MEDICI VETERINARII"
we WrocławiuPostanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą "PRO MEDICI VETERINARII" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: dolnośląski samorząd lekarzy weterynarii reprezentowany przez Dolnośląską Izbę Lekarsko- Weterynaryjną zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza.... w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.... 2005 r. działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 97 ze zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
3. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest:
1. Pomoc lekarzom weterynarii, członkom Dolnośląskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, dotkniętych nagłymi i uciążliwymi wypadkami losowymi.
2. Pomoc rodzinom lekarzy weterynarii (współmałżonek, dzieci własne i
przysposobione) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Pomoc dzieciom lekarzy weterynarii w wypadku śmierci lekarza weterynarii, w celu kontynuowania lub uzyskania wykształcenia i osiągnięcia samodzielności. Pomoc przyznaje się dzieciom do momentu ukończenia 18 roku życia.

§ 5

Cele, o których mowa w § 4 Fundacja realizuje w szczególności poprzez:

1. Przyznawanie pomocy materialnej.
2. Finansowanie konkretnych potrzeb osób potrzebujących (np. opłat za internat lub bursę, wyżywienie, bilety szkolne, opłaty za leki, koszty leczenia czy rehabilitacji oraz inne usługi i środki medyczne.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Zapewnieniu realizacji celów Fundacji służą w szczególności fundusze i środki rzeczowe pochodzące z darów i zbiórek, spadków, darowizn i zapisów tak krajowych, jak i zagranicznych.

§ 7

1. Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji tworzyć wyodrębnione fundusze na cele określone w § 4.
2. Tworzenie odrębnych funduszy jest też możliwe, gdy wynika to z woli dobroczyńcy, spadkodawcy lub zapisodawcy.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 8

Fundacja na zasadach ogólnych może zawierać umowy i porozumienia z innymi fundacjami oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

§ 9

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Władze Fundacji

§ 10

1. Władzami Fundacji są:
- Rada Fundacji;
- Zarząd Fundacji.
2. W skład organów Fundacji wchodzą tylko lekarze weterynarii- członkowie Dolnośląskiej Izby Weterynaryjno- Lekarskiej.
Rada Fundacji

§ 11

1. Rada Fundacji składa się, z trzech do dwudziestu członków, powoływanych na czteroletnią kadencję.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub w przypadku śmierci członka Rady.
5. Rada wybiera spośród członków przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
6. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż cztery razy do roku.
7. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Radę z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora zgłoszony w piśmie.
8. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
9. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady za wyjątkiem przypadków określonych w §11 ust. 3 i § 14 ust. 3 oraz § 20 ust.1 Statutu.

§ 12

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrotu kosztów w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 03 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000, nr 26, poz. 306 ze zm.).


 
dalej »
W skrócieZ głębokim żalem  zawiadamiamy, że  zmarł

ŚP.

lek. wet. JERZY PASIERB

 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 14.08.2018 r. 
o godzinie 15.00
w  Czarnym Borze koło Kamiennej Góry.

 


 
Nowości

(C) 2019 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.