Uchwała nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Prezesa z działalności Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej we Wrocławiu za okres sprawozdawczy od 01.01.2022r.  do 31.12.2022r. oraz wykonania budżetu za rok 2022.

 

Uchwała nr 2/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.

 

Uchwała nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu za 2022r.

 

Uchwała nr 4/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu za okres od 01.07.2022r. do 31.07.2022r.

 

Uchwała nr 5/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu w 2022r.

 

Uchwała nr 6/2023 w sprawie wysokości miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej w Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu w 2024 roku.

 

Uchwała nr 7/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu na rok 2023.

 

Uchwała nr 8/2023 w sprawie wygaśnięcia mandatu Sędziego Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu lek.wet. Wojciecha Bernackiego.

 

Uchwała nr 9/2023 w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu lek.wet. Katarzyny Trzeciak.

 

Uchwała nr 10/2023 w sprawie wygaśnięcia mandatu zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu lek.wet. Alicji Bryłkowskiej

 

Uchwała nr 11/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2021 z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie zobowiązania Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu do działań zmierzających do zmiany siedziby Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.

 

Apel do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do uregulowania formalnego możliwości odbywania staży studenckich studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w wymiarze przekraczającym obowiązkowe wakacyjne praktyki studenckie.

 

PROTOKÓŁ XXIV ZJAZDU