loading...
Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii
ZLZ
Inspekcja Weterynaryjna
Paszporty dla zwierząt
Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt
Wyroby stosowane w medycynie weterynaryjnej
Prawo farmaceutyczne
Przepisy prawne

Publikujemy tutaj przepisy prawne regulujące wykonywanie zawodu lekarza weterynarii.

pdfUstawa o zawodzie lekarza weterynarii PDF Drukuj E-mail
Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
 
pdfKodeks etyki PDF Drukuj E-mail
Kodeks etyki oraz przyrzeczenie lekarza weterynarii.
 
pdfRozporządzenie - czynności lekarza weterynarii wykonywane przez osoby bez tytułu lekarza PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie czynności z zakresu zadań lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nieposiadajace tytułu lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób.
 
pdfRozporządzenie - wzór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 
pdfRozporządzenie - znajomość j.polskiego przez lekarzy weterynarii spoza UE PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokości opłaty za ten egzamin.

 
pdfRozporządzenie - znajomość j.polskiego przez lekarzy weterynarii z UE PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 
pdfRozporządzenie - tryb powoływania i odwoływania rzeczoznawców PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania.
 
pdfRozporządzenie - zasady uzyskania tytułu specjalisty PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

 
pdfRozporządzenie - postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej PDF Drukuj E-mail

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.

 
pdfRozporządzenie - postępowanie w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu PDF Drukuj E-mail
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz orzekania o niezdolności do jego wykonywania.
 
pdfObwieszczenie - wykaz dyplomów i innych dokumentów lekarzy weterynarii PDF Drukuj E-mail
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
 
pdfUchwała o ustaleniu wzoru pieczątki lekarza weterynarii PDF Drukuj E-mail

Uchwała Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii

 
pdfDyrektywa - koordynacja przepisów w zakresie działalności lekarzy weterynarii PDF Drukuj E-mail
Dyrektywa Rady 78/1027/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności lekarzy weterynarii.
 
pdfDyrektywa - wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów PDF Drukuj E-mail

Dyrektywa Rady z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie weterynarii, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.

Przepisy prawne regulujące działanie zakładów leczniczych dla zwierząt.

Publikujemy tutaj przepisy prawne regulujące działanie zakładów leczniczych dla zwierząt. 

Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt 

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt wraz z późniejszymi zmianami.

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040110095

Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646

Rozporządzenie - wysokość opłaty za wpis do ewidencji 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941996

Rozporządzenie - prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu. 

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941995

Rozporządzenie - wymagania dla laboratoriów diagnostycznych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. 

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941994

Rozporządzenie - wymagania dla klinik weterynaryjnych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych. 

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941993

Rozporządzenie - wymagania dla lecznic weterynaryjnych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych. 

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941992

Rozporządzenie - wymagania dla przychodni weterynaryjnych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych. 

  ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941991

Rozporządzenie - wymagania dla gabinetów weterynaryjnych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych. 

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941990

Rozporządzenie - wystawianie recept przez lekarzy weterynarii 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. 

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030970891

Rozporządzenie - ewidencja leczenia zwierząt i dokumentacja lekarsko-weterynaryjna 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112241347

Uchwała KRL-W - prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt 

Uchwała Nr 96/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia  2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt. 

 Uchwała dotychczasowa

Uchwała KRL-W - oznaczanie zakładów leczniczych dla zwierząt 

Uchwała Nr 5/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie oznaczenia zakładów leczniczych dla zwierząt.

Uchwała Nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11  maja  2004 r. w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt.

 Uchwała dotychczasowa 

Uchwała KRL-W - zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o zakładzie leczniczym 

Uchwała Nr 116/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierzą. 

Uchwała dotychczasowa

Przepisy prawne regulujące działanie Inspekcji Weterynaryjnej

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. 

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040330287

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040690625

Ustawa o ochronie zwierząt 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971110724

Rozporządzenie - zwalczanie wścieklizny 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050130103

Rozporządzenie - wynagrodzenia za szczepienia psa przeciwko wściekliźnie 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050990828

Rozporządzenie - rejestr psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041601672

Rozporządzenie - zakres działania oraz siedziby powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042002057

Rozporządzenie - tryb i sposób wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. 

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050610547

Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla niektórych gatunków zwierząt 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000098

Rozporządzenie - decyzje administracyjne powiatowego lekarza weterynarii 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii. 

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061931425

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070020020

Rozporządzenie - wynagrodzenia lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowego lekarza wet. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000129

Rozporządzenie - uznanie stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051261058

Rozporządzenie - powiadamianie o chorobach zakaźnych zwierząt (UE) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060240182

Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla schronisk dla zwierząt 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041581657

Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla stacji kwarantanny i miejsc odpoczynku 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierząt, miejsc przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090270167

Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041561638

Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla chowu lub hodowli zwierząt dzikich 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042152188

Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne prowadzenia w obrocie i skupie zwierząt 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081220790

Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla przewozu zwierząt 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej.

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041001012

Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla hodowli zwierząt akwakultury i rozrodu ryb 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081901167

Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla miejsc gromadzenia zwierząt 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt.

 ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041001010

Rozporządzenie - ustalanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101731178

Paszporty dla zwierząt towarzyszących - Przepisy prawne

Publikujemy tutaj przepisy dotyczące paszportów oraz obowiązujące przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

 Poniżej prezentujemy uchwałę dot. paszortów dla zwierząt towarzyszących podjętą przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjnej  z dnia 26 września 2023 r.

 Uchwala 46-2023-VIII ws zmiany Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportow

 Zalacznik do Uchwaly 46-2023-VIII

 

 Poniżej prezentujemy uchwałę dot. paszortów dla zwierząt towarzyszących podjętą przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjnej  z dnia 31 października 2022 r.  

Uchwała 30-2022-VIII ws. zmian Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów

Załącznik do uchwały 30-2022-VIII

 

Poniżej prezentujemy uchwały dot. paszortów dla zwierząt towarzyszących podjęte podczas ostatniego posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 11.10.2022 r.

Uchwała 29/2022/VIII ws. zmian Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów

Załącznik do uchwały 29/2022/VIII

Uchwała 28/2022/VIII zm.uch.nr 55-2015-VI rejestr paszportów online

Załącznik do uchwały 28/2022/VIII

 Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami wystawiania paszportów i wpisywania danych do programu WETSystems.

Informujemy, że biuro DIL-Wet. nie jest autorem powyższych uchwał, ani nie jest kompetentne, by interpretować te treści.

Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować bezpośrednio do Krajowej Rrady Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

 

pdfDecyzja Komisji - świadectwo zdrowia dla zwierząt sprowadzanych z poza UE w celach handlowych 

Decyzja Komisji 2004/595/WE z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa zdrowia w celu przywozu do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1947). Tekst mający znaczenie dla EOG.

pdfRozporządzenie WE - przemieszczanie zwierząt o charakterze niehandlowym

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów.

pdfDecyzja Komisji - laboratoria uprawnione do sprawdzania skuteczności szczepień
Decyzja Komisji 2005/392/WE z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1439) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

pdfDecyzja Komisji - wzór paszportu dla zwierząt PDF Drukuj E-mail
Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4359)Tekst mający znaczenie dla EOG.

pdfDyrektywa - wymagania zdrowotne regulujące handel i przywóz zwierząt do UE
Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG.

pdfRozporządzenie - opłaty za paszport dla zwierząt domowych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

pdfRozporządzenie - świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury.

Czytaj więcej
Identyfikacja i rejestracja zwierząt
Akty prawne regulujące identyfikację i rejestrację zwierząt.

pdfUstawa o rejestracji zwierząt      
Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
 
pdfRozporządzenie - ewidencja zwierząt przywiezionych na wystawy      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy.

 
pdfRozporządzenie - wzóru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz.

 
pdfRozporządzenie - księga rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.

 
pdfRozporządzenie - wzór paszportu konia i bydła      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie określenia wzoru paszportu konia i wzoru paszportu bydła.

 
pdfRozporządzenie - opłaty za identyfikację i rejestrację konia      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.

 
pdfRozporządzenie - ewidencja zwierząt przywiezionych i przewożonych      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt.

 
pdfRozporządzenie - dane w rejestrze zwierząt gospodarskich      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

 
pdfRozporządzenie - oznakowanie bydła, owiec i kóz oraz świń      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich.

 
pdfRozporządzenie - księgi rejestracji dla zwierząt gospodarskich      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

 
pdfRozporządzenie - zakres danych w rejestrze koniowatych      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych.

Czytaj więcej
Wyroby stosowane w medycynie weterynaryjnej
Akty prawne dotyczące wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej.

pdfUstawa o wyrobach stosowanych w weterynaryii      

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej.

 
pdfRozporządzenie - wzór znaku i deklaracji zgodności sprzętu elektromedycznego      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru znaku zgodności oraz wzoru deklaracji o spełnieniu wymagań dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej.

 
pdfRozporządzenie - wysokość opłat za opinie o wyrobie      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przedłużeniu ważności wpisu do Rejestru, dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań.

 
pdfRozporządzenie - wymagania technicznych dla sprzętu elektromedycznego      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem dla sprzętu elektromedycznego stosowanego w medycynie weterynaryjnej.

 
pdfRozporządzenie - wzór formularza zgłoszeniowego wyrobu      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszeniowego do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania.

 
pdfRozporządzenie - wysokość opłat rejestrowych      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych.

 
pdfRozporządzenie - grupy według rodzaju przeznaczenia sprzętu elektromedycznego      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie grup według rodzaju przeznaczenia dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej.

 
pdfRozporządzenie - wymagania dla instrumentów i sprzętu      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania dla instrumentów i sprzętu weterynaryjnego.

Czytaj więcej
Prawo farmaceutyczne
Akty prawne regulujące obrót farmaceutykami i ich stosowanie w lecznictwie weterynaryjnym.

pdfUstawa prawo farmaceutyczne      

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

 
pdfRozporządzenie - szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej      
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.
 
pdfRozporządzenie - wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych.

 
pdfRozporządzenie - kontroli badań klinicznych weterynaryjnych      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych weterynaryjnych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej.

 
pdfRozporządzenie - dokumentacja obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi      
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
 
pdfRozporządzenie - zgłaszanie ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego.

 
pdfRozporządzenie - postępowanie w sytuacji braku odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt.

 
pdfRozporządzenie - kwalifikacje osób wydających produkty lecznicze      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

 
pdfRozporządzenie - nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi.

 
pdfRozporządzenie - oznakowanie produktu leczniczego      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.

 
pdfRozporządzenie - pasze lecznicze      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych i rozporządzenie z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pasz leczniczych.

 
pdfRozporządzenie - wykaz uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

 
pdfRozporządzenie - uprawnienia do zakupów produktów leczniczych      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

 
pdfRozporządzenie - dostępność produktu leczniczego weterynaryjnego      

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności.

 
pdfRozporządzenie - dostępność produktów leczniczych      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych.

 
pdfRozporządzenie - prowadzenie Rejestru Produktów Leczniczych      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
pdfRozporządzenie - wydawanie z apteki produktów leczniczych      

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Czytaj więcej