Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start
PDF Drukuj E-mail

INFORMACJA DLA WSTĘPUJĄCYCH DO DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO -WETERYNARYJNEJ we Wrocławiu

Absolwenci wydziałów weterynaryjnych polskich uczelni wyższych, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii powinni złożyć okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej izby, na terenie której zamierzają wykonywać zawód, wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz przedstawić odpowiednie dokumenty, stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r. (Dz. U.  2016 poz. 1479 t.j.)).

Wymagane dokumenty: 

 

  1. odpis dyplomu, zawierający numer i datę wydania oraz nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i nazwę wydziału;
  2. dowód osobisty (dla cudzoziemców paszport) do wglądu;
  3. wniosek o wpis do rejestru izby lekarsko - weterynaryjnej i przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania z naszej strony - wydrukowany dwustronnie);
  4. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (do pobrania z naszej strony);
  5. zaświadczenie lekarskie od lekarza Medycyny Pracy, potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
  6. zdjęcie spełniające wymogi do dowodu osobistego. 

 

Rozpatrzenie wniosku, wpis oraz przyznanie prawa wykonywania zawodu odbywa się na posiedzeniu Rady. Opłata wpisowa, aktualnie w wysokości 90,00 zł pobierana jest w biurze Izby w dniu składania wniosku, ew. dowód opłaty można dołączyć do dokumentów wysyłanych pocztą.
 
Lekarza weterynarii, który ubiega się o nadanie prawa wykonywania zawodu po jego utracie z powodu nie opłacania składek członkowskich obowiązuje I składka równa wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w poprzednim roku rozliczeniowym, ogłoszonego w Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.


ZAPRASZAMY!

Składka członkowska w 2014 roku Edytuj PDF Drukuj E-mail
Wpisany: Sekretariat DIL-Wet   
17.05.2012.

 Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr 6 VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 12 maja 2013 r. wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód ustala się:

na kwotę 50,00 zł w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

• lekarze weterynarii - emeryci i renciści, którzy nie wykonują zawodu i nie osiągają zarobku z innego źródła (po złożeniu wniosku i oświadczenia o nieuzyskiwaniu zarobku!!!) w 2014 roku nie płacą składek na rzecz Izby

• lekarze weterynarii – słuchacze studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendium i nie osiągają zarobku (po złożeniu wniosku do Rady! oraz przy składaniu Oświadczeń i Zaświadczeń w określonych terminach) – w 2014 r. opłacają składkę w wysokości 25 zł/miesięcznie

 • lekarze weterynarii – nie osiągający zarobku z żadnego źródła (po złożeniu do Rady! wniosku i oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodu) -  w 2014 r.  opłacają składkę w wysokości 25 zł/miesięcznie

 

Od 01. lipca 2009 r. składka miesięczna dla lekarzy weterynarii, będących słuchaczami studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendium i nie osiągają zarobku wynosi 50% wysokości obowiązującej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii, wykonujących zawód. Lekarz weterynarii ubiegający się o obniżenie wysokości składek z wymienionego tytułu obowiązany jest złożyć w biurze Izby stosowny wniosek oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w studiach doktoranckich - aktualizowane w każdym semestrze.

Wpłata składki członkowskiej winna być dokonana do końca miesiąca, którego dotyczy.

Rada DIL-Wet. może w drodze decyzji czasowo obniżyć wysokość składki członkowskiej na wniosek lekarza weterynarii w uzasadnionych przypadkach (potwierdzonych w dokumentacji). Istnieje również możliwość rozłożenia na raty spłaty zaległości - w drodze decyzji Rady.

 
wstecz   dalej »
W skrócie

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie zaprasza lekarzy weterynarii na szkolenie z zakresu zmian w ochronie danych osobowych związanych z wejściem w życie rozporządzenia RODO, które odbędzie się

w dniu 19.05.2018 r. (sobota) o godz. 16:00,

sala VW Katedra Chorób Wewnętrznych pl. Grunwaldzki 47 we Wrocławiu.

 

Szkolenie przygotowali i przeprowadzą: radca prawny dr Anna Zalesińska oraz adwokat dr Piotr Rodziewicz.

           Ze względu na liczbę uczestników przewyższającą liczbę miejsc na sali prosimy aby osoby, które dotychczas nie zgłosiły chęci uczestnictwa nie przychodziły na szkolenie. O ewentualnym drugim terminie szkolenia poinformujemy na stronie Izby.

 

Program szkolenia obejmuje:

 Blok I 

1. Pojęcie danych osobowych 

2. Zakład leczniczy dla zwierząt jako administrator danych osobowych 

3. Dane osobowe przetwarzane w ramach  zakładu leczniczego dla zwierząt 

a. Dane osobowe kandydatów do pracy 

b. Dane osobowe pracowników 

c. Dane osobowe studentów i praktykantów 

d. Dane osobowe innych współpracowników 

e. Dane osobowe klientów 

f. Dane osobowe kontrahentów 

4. Cele przetwarzania danych osobowych w zakładzie leczniczym dla zwierząt 

 Blok II 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych 

2. Okresy retencji danych osobowych (czas przechowywania danych)

3. Konieczne działania w celu dostosowania prowadzonej działalności zakładu leczniczego dla zwierząt do zasad przetwarzania danych osobowych 

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom z perspektywy zakładu leczniczego dla zwierząt (biuru rachunkowemu, prawnikowi, innym podmiotom) 

  Blok III 

1. Obowiązki informacyjne administratora danych osobowych 

2. Zabezpieczenie danych osobowych 

3. Prawa osób których  dane dotyczą 

4. Dokumentacja przetwarzania danych 

5. Odpowiedzialność związana z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych

 

Serdecznie zapraszamy!


 
Nowości

(C) 2019 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.