Xbox Logo Xbox Logo Xbox Logo
Menu główne
Start
Aktualności
O Nas
Fundacja
Lekarze weterynarii
Zakłady lecznicze
Inspekcja weteryn.
Paszporty
Biuletyn Dilwet
Kontakt
Kalendarium
Legislacja Dilwet
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Szkolenia
Praca
Imprezy
Tablica ogłoszeń
Linki
Pliki do pobrania
Start
PDF Drukuj E-mail

INFORMACJA DLA WSTĘPUJĄCYCH DO DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO -WETERYNARYJNEJ we Wrocławiu

Absolwenci wydziałów weterynaryjnych polskich uczelni wyższych, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii powinni złożyć okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej izby, na terenie której zamierzają wykonywać zawód, wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz przedstawić odpowiednie dokumenty, stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r. (Dz. U.  2016 poz. 1479 t.j.)).

Wymagane dokumenty: 

 

  1. odpis dyplomu, zawierający numer i datę wydania oraz nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i nazwę wydziału;
  2. dowód osobisty (dla cudzoziemców paszport) do wglądu;
  3. wniosek o wpis do rejestru izby lekarsko - weterynaryjnej i przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania z naszej strony - wydrukowany dwustronnie);
  4. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (do pobrania z naszej strony);
  5. zaświadczenie lekarskie od lekarza Medycyny Pracy, potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
  6. zdjęcie spełniające wymogi do dowodu osobistego. 

 

Rozpatrzenie wniosku, wpis oraz przyznanie prawa wykonywania zawodu odbywa się na posiedzeniu Rady. Opłata wpisowa, aktualnie w wysokości 90,00 zł pobierana jest w biurze Izby w dniu składania wniosku, ew. dowód opłaty można dołączyć do dokumentów wysyłanych pocztą.
 
Lekarza weterynarii, który ubiega się o nadanie prawa wykonywania zawodu po jego utracie z powodu nie opłacania składek członkowskich obowiązuje I składka równa wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w poprzednim roku rozliczeniowym, ogłoszonego w Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.


ZAPRASZAMY!

Składka członkowska w 2014 roku Edytuj PDF Drukuj E-mail
Wpisany: Sekretariat DIL-Wet   
17.05.2012.

 Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr 6 VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 12 maja 2013 r. wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód ustala się:

na kwotę 50,00 zł w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

• lekarze weterynarii - emeryci i renciści, którzy nie wykonują zawodu i nie osiągają zarobku z innego źródła (po złożeniu wniosku i oświadczenia o nieuzyskiwaniu zarobku!!!) w 2014 roku nie płacą składek na rzecz Izby

• lekarze weterynarii – słuchacze studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendium i nie osiągają zarobku (po złożeniu wniosku do Rady! oraz przy składaniu Oświadczeń i Zaświadczeń w określonych terminach) – w 2014 r. opłacają składkę w wysokości 25 zł/miesięcznie

 • lekarze weterynarii – nie osiągający zarobku z żadnego źródła (po złożeniu do Rady! wniosku i oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodu) -  w 2014 r.  opłacają składkę w wysokości 25 zł/miesięcznie

 

Od 01. lipca 2009 r. składka miesięczna dla lekarzy weterynarii, będących słuchaczami studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendium i nie osiągają zarobku wynosi 50% wysokości obowiązującej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii, wykonujących zawód. Lekarz weterynarii ubiegający się o obniżenie wysokości składek z wymienionego tytułu obowiązany jest złożyć w biurze Izby stosowny wniosek oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w studiach doktoranckich - aktualizowane w każdym semestrze.

Wpłata składki członkowskiej winna być dokonana do końca miesiąca, którego dotyczy.

Rada DIL-Wet. może w drodze decyzji czasowo obniżyć wysokość składki członkowskiej na wniosek lekarza weterynarii w uzasadnionych przypadkach (potwierdzonych w dokumentacji). Istnieje również możliwość rozłożenia na raty spłaty zaległości - w drodze decyzji Rady.

 
wstecz   dalej »
W skrócie

Uprzejmie prosimy wszystkich lekarzy weterynarii, którzy otrzymali zaproszenie na uroczyste wręczenie dyplomów prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w dniu 13 grudnia 2018 r. o pilne potwierdzenie swojej obecności lub nieobecności w biurze DIL-Wet. do 4 grudnia (zgodnie z treścią zaproszenia). Przekroczenie tego terminu uniemożliwi przygotowanie dokumentów przez biuro Izby.

 
Nowości

(C) 2018 Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Serwis wykonał Sejtanidis Haralambos z firmy Multisystem S.C.