Rejestr lekarzy weterynarii wykonujących zawód na terenie naszego kraju można znaleźć na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
 
 

INFORMACJA DLA WSTĘPUJĄCYCH DO DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO -WETERYNARYJNEJ we Wrocławiu

Absolwenci wydziałów weterynaryjnych polskich uczelni wyższych, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii powinni złożyć okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej izby, na terenie której zamierzają wykonywać zawód, wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz przedstawić odpowiednie dokumenty, stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r. (Dz. U.  2016 poz. 1479 t.j.)).

Wymagane dokumenty: 

 

 1. odpis dyplomu (kopia), zawierający numer i datę wydania oraz nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i nazwę wydziału;
 2. dowód osobisty (dla cudzoziemców paszport) do wglądu;
 3. wniosek o wpis do rejestru izby lekarsko - weterynaryjnej i przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania z naszej strony - wydrukowany dwustronnie);
 4. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (do pobrania z naszej strony);
 5. zaświadczenie lekarskie od lekarza Medycyny Pracy, potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 6. zdjęcie. 

 

Rozpatrzenie wniosku, wpis oraz przyznanie prawa wykonywania zawodu odbywa się na posiedzeniu Rady. Opłata wpisowa, aktualnie w wysokości 90,00 zł pobierana jest w biurze Izby w dniu składania wniosku, ew. dowód opłaty można dołączyć do dokumentów wysyłanych pocztą.
 
Lekarza weterynarii, który ubiega się o nadanie prawa wykonywania zawodu po jego utracie z powodu nie opłacania składek członkowskich obowiązuje I składka równa wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w poprzednim roku rozliczeniowym, ogłoszonego w Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.


ZAPRASZAMY!

INFORMACJA DLA WSTĘPUJĄCYCH DO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO LEKARZY WETERYNARII

Prawo do tworzenia samorządów zawodowych określa Art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

z 2 kwietnia 1997 r., który stanowi;

 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące piecze nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu i ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.
 • W Polsce demokracja jest realizowana na zasadach trójpodziału władzy (ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza).
 • Władza wykonawcza należy do Prezydenta oraz Rządu, kierowanego przez Premiera.
 • Rząd sprawuje władze poprzez administracje rządową - ministrów, wojewodów i szefów administracji specjalnych.
 • Rząd część władzy, w drodze ustawy, przekazuje samorządom zawodowym.
 • Nadzór rządu /Premiera/ nad działalnością samorządów sprowadza się do kontroli, czy działają one zgodnie z prawem.
 • Spory miedzy Premierem, a samorządem - rozstrzyga niezawisły sąd.
 • W Polsce jest 9 samorządów zawodowych, w tym samorząd lekarzy weterynarii.
 • Zasadą powszechną, obowiązującą wszystkie samorządy, jest obligatoryjna przynależność do izby, wszystkich osób wykonujących dany zawód.
 • Uchwalane przez organy samorządu, zasady postępowania obowiązują wszystkich członków danej korporacji.
 • Normy postępowania członków korporacji określa kodeks etyki zawodowej.

  SAMORZĄD ZAWODOWY LEKARZY WETERYNARII

  Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, stanowi że "wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska " 
  Zawód lekarza weterynarii może wykonywać osoba, która uzyskała takie prawo z nadania okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, właściwej ze względu na miejsce przystąpienia po raz pierwszy do wykonywania zawodu,. 
  Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy. 
  Jednostkami organizacyjnymi samorządu, posiadającymi osobowość prawną są: Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna i okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne.

  • Najwyższą władzą Krajowej Izby jest Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, w którym biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy weterynarii.
  • Najwyższą władzą okręgowej izby jest okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, w którym uczestniczą wszyscy członkowie tej izby.
  • Okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna działa na obszarze jednego lub więcej województw. Ich obszar działania oraz siedziby ustala Krajowa Rada.
  • Okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną stanowią lekarze wpisani do rejestru jej członków.
  • Majątek izb lekarsko-weterynaryjnych stanowią fundusze oraz ruchomości i nieruchomości, a w szczególności: składki członkowskie, zapisy, darowizny, dotacje, wpływy z działalności gospodarczej.

  UPRAWNIENIA SAMORZĄDU LEKARZY WETERYNARII WYKONYWANE W IMIENIU PAŃSTWA

  • Nadawanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
  • Prowadzenie rejestru lekarzy weterynarii.
  • Sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii.
  • Ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz dbałość o ich przestrzeganie.
  • Sprawowanie sądownictwa lekarsko-weterynaryjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii oraz sądownictwa polubownego.
  • Udział w sprawach specjalizacji zawodowej lekarzy weterynarii.
  • Opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony środowiska i wykonywania zawodu lekarza weterynarii, bądź występowanie o ich wydanie.

  PRAWA CZŁONKÓW SAMORZĄDU LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO

  • Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu.
  • Korzystanie z pomocy izb lekarsko-weterynaryjnych w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu.
  • Korzystanie z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarsko-weterynaryjnych.
  • Korzystanie ze świadczeń instytucji izb lekarsko-weterynaryjnych i działalności samopomocowej.

  OBOWIĄZKI CZŁONKA SAMORZĄDU LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO

  • Przestrzeganie zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz innych przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, a także przestrzeganie uchwał władz i organów samorządu.
  • Regularne opłacanie składki członkowskiej.

INFORMACJA O SKREŚLENIU Z DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO -WETERYNARYJNEJ we Wrocławiu

Okręgowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna na podstawie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych z dnia 21. grudnia 1990 r. (Dz. U. 02.187.1567)

- art.6a.(18) (…) stwierdza utratę prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku:

 1. utraty przez lekarza weterynarii obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli nie nabył równocześnie obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 2. ubezwłasnowolnienia lekarza weterynarii całkowitego lub częściowego;
 3. utraty przez lekarza weterynarii praw publicznych;
 4. zrzeczenia się przez lekarza weterynarii prawa wykonywania zawodu;
 5. nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok;
 6. upływu czasu, na jaki zostało przyznane.

- art.18.(28)

1.(…) skreśla lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w przypadku:

 1. utraty prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 6a, z zastrzeżeniem ust. 2;
 2. pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczeń sądów powszechnych i lekarsko-weterynaryjnych;
 3. pozbawienia prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1;
 4. przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej izby lekarsko-weterynaryjnej;
 5. nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok;
 6. śmierci.

2.(…) może odmówić skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej z przyczyny wymienionej w art. 6a pkt 5, jeżeli przeciwko temu lekarzowi toczy się postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej.


Skreślenie z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii lub przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej izby lekarsko – weterynaryjnej, bądź innego kraju odbywa się na wniosek lekarza weterynarii, po uregulowaniu przez niego składek członkowskich i innych zobowiązań finansowych w stosunku do Izby do miesiąca, w którym następuje skreślenie na posiedzeniu Okręgowej Rady.

Klinknij tutaj by pobrać wzory dokumentów do wypełnienia.

Stwierdzenie utraty prawa wykonywania zawodu i skreślenie z rejestru członków izby z powodu nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok następuje na posiedzeniu Rady Okręgowej po przeprowadzeniu postępowania administracyjno – skarbowego.