Została zawarta polisa ubezpieczeniowa OC numer 630-22-447-05955852


Okres ubezpieczenia: od 18.01.2022 r. do 17.01.2023 r.

Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii na
podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych a w szczególności:

- w związku z prowadzeniem usług w ramach ZLZ (Zakładów Leczniczych dla Zwierząt);
- pracującego we wszystkich jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej (wykonujących czynności wynikające z ustawy o Inspekcji weterynaryjnej);
- w związku ze sprawowaniem czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym (Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojewódzki Lekarz Weterynarii);
- podczas badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz jakości pasz i warunków ich wytwarzania oraz
wykonywania wszelkich czynności zleconych przez PLW (Powiatowego Lekarza Weterynarii);
- w związku z udziałem we wszelkiego rodzaju komisjach lekarko-weterynaryjnych;
- podczas udzielania pierwszej pomocy lekarsko-weterynaryjnej ofierze wypadku w sytuacjach nie związanych z czynnościami służbowymi.

Zakresu ubezpieczenia zostaje rozszerzony o:
- odpowiedzialność za szkody jakim ulegną pacjenci oraz klienci podczas przebywania w miejscu wykonywania czynności lekarsko-weterynaryjnych,
- odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę diagnostyczną i zabiegową oraz środki i materiały medyczne.

Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska

Suma gwarancyjna dla jednego Ubezpieczonego: 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla każdego z Ubezpieczonych

Franszyza redukcyjna: 5% w każdej szkodzie

Uwaga‼️
Zmiana terminu posiedzenia członków Rady DIL-Wet.
 
Uprzejmie informujemy, że posiedzenie członków Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zaplanowane na dzień 3 lutego 2022 r. (czwartek)
zostało przełożone na dzień 17 lutego 2022 r. (czwartek)
 
Dokumenty i wnioski do Rady będą przyjmowane do dnia 10.02.2022 r. (czwartek).

Z zaprezentowanego przez Ministerstwo Finansów stanowiska oraz z przepisów znowelizowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, iż lekarze weterynarii, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych i wykonują tę działalność na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, nie mogą korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Co za tym idzie w dalszym ciągu kontynuować opodatkowanie w formie karty podatkowej będą mogli lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne wyłącznie na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub którzy taką działalność prowadzą, ale korzystają z usług weterynaryjnych w celach prywatnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów lekarze weterynarii, którzy do dnia 31 grudnia 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a którzy utracili możliwość dalszego rozliczania się w tej formie powinni do dnia 20 lutego 2022 r.   złożyć we  właściwym  urzędzie  skarbowym  oświadczenie  o wyborze  formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów podało, iż „mogą oni wybrać 19-procentowy  podatek  liniowy,  ryczałt  od  przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy według zasad ogólnych”. Jeżeli oświadczenie
o wyborze formy opodatkowania nie zostanie we wskazanym wyżej terminie złożone dochody z działalności gospodarczej osiągane w 2022 r. przez tych lekarzy weterynarii będą opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Należy podkreślić, iż powyższa informacja nie ma charakteru wiążącej interpretacji podatkowej a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaleca kontakt z Krajową Informacją Skarbową – dane kontaktowe pod linkiem: https://www.kis.gov.pl/kontakt/dane-teleadresowe

UWAGA! AKTUALIZACJA!
                                                                                                                                                                                                                  19.01.2022 r.

W wyniku interwencji w ministerstwie uzyskaliśmy informacje, iż wcześniej opublikowany komunikat Ministerstwa Finansów jest nieaktualny i właśnie trwają prace nad jego zaktualizowaniem . Ze wstępnych wypowiedzi wynika, iż termin złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania będzie upływał 20 lutego br., a część lekarzy weterynarii prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych będzie mogła nadal korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Szczegóły opublikujemy na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jak tylko Ministerstwo Finansów przekaże zaktualizowana treść komunikatu. 

lek. wet. Marek Mastalerek

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Pismo z Ministerstwa Finansów - czytać łącznie ze sprostowaniem

Pismo z Ministerstwa Finansów - sprostowanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 17.01.2022 r. przeżywszy 68 lat zmarł

ŚP.

lek. wet. Jan Pawliszak

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 20.01.2022 r. o godzinie 15:00 Mszą Św. W Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Św. Floriana w Strzelinie,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Parafialny w Dankowicach, do miejsca wiecznego spoczynku.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.