Została zawarta polisa ubezpieczeniowa OC numer 630-22-447-05955852


Okres ubezpieczenia: od 18.01.2022 r. do 17.01.2023 r.

Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii na
podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych a w szczególności:

- w związku z prowadzeniem usług w ramach ZLZ (Zakładów Leczniczych dla Zwierząt);
- pracującego we wszystkich jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej (wykonujących czynności wynikające z ustawy o Inspekcji weterynaryjnej);
- w związku ze sprawowaniem czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym (Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojewódzki Lekarz Weterynarii);
- podczas badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz jakości pasz i warunków ich wytwarzania oraz
wykonywania wszelkich czynności zleconych przez PLW (Powiatowego Lekarza Weterynarii);
- w związku z udziałem we wszelkiego rodzaju komisjach lekarko-weterynaryjnych;
- podczas udzielania pierwszej pomocy lekarsko-weterynaryjnej ofierze wypadku w sytuacjach nie związanych z czynnościami służbowymi.

Zakresu ubezpieczenia zostaje rozszerzony o:
- odpowiedzialność za szkody jakim ulegną pacjenci oraz klienci podczas przebywania w miejscu wykonywania czynności lekarsko-weterynaryjnych,
- odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę diagnostyczną i zabiegową oraz środki i materiały medyczne.

Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska

Suma gwarancyjna dla jednego Ubezpieczonego: 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla każdego z Ubezpieczonych

Franszyza redukcyjna: 5% w każdej szkodzie