Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

ŚP.

lek. wet. Władysław Jackowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 1 września 2021 r.

o godz. 12:00 w Kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wąsoszu.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w wieku 68 lat

w dniu 11 sierpnia 2021 roku zmarł

 

ŚP.

lek. wet. Michał Czabajski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 19 sierpnia 2021 r. o godz. 13:00

na cmentarzu komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

 

 Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają  koleżanki i koledzy

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

Przypominam, że 3 września 2021 r. upływa termin nadsyłania kopert z kartami do głosowania na delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy DIL-Wet. W rejonach wyborczych, w których zgłoszono kandydatów na delegatów otrzymaliście Państwo przesyłki listowne z DIL-Wet. W przysłanej kopercie znajduje się: informacja o zasadach oddawania głosu, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, karta do głosowania (wraz z kopertą, w której umieszcza się wyłącznie kartę do głosowania) oraz koperta zwrotna (do której należy włożyć podpisane oświadczenie oraz kopertę z kartą do głosowania). Jeśli nie głosuje się na żadnego kandydata należy odesłać kopertę z głosem nieważnym lub pustą. Pozwoli to na osiągnięcie quorum, dzięki czemu nie będzie konieczności organizacji ponownych wyborów (drugi termin). Bardzo proszę o odsyłanie kopert. Zachęcam do udziału w wyborach.

Z koleżeńskim pozdrowieniem, Wojciech Hildebrand, Prezes Rady DIL-Wet.

P.S. WAŻNE! W poprzednim Apelu błędnie została zamieszczona data nadsyłania kopert z kartami do głosowania – prawidłowy termin to 3 września 2021 r.!

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

w sprawie II etapu wyborów delegatów

na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wyborach przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym w 2021 r.

Zakończony został I etap wyborów w formie zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii naszej Izby.

Ostateczna lista zgłoszonych i przyjętych kandydatów: lista OKW

II etap wyborów odbędzie się w tych rejonach wyborczych, w których w I etapie zgłoszono do Okręgowej Komisji Wyborczej przynajmniej 1 kandydata, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W czterech okręgach wyborczych nie zgłoszono ani jednego kandydata. Oto lista okręgów wyborczych w których nie zgłoszono ani jednego kandydata:

                                    - rejon 18 - miasto Legnica, rejon 19 - powiat legnicki, rejon 26 - powiat polkowicki, rejon 32 - powiat wałbrzyski

Aktualnie wchodzimy w II etap wyborów tj. wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii.

Głosować można wyłącznie korespondencyjnie poprzez:

 • przesłanie listu za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub
 • przekazanie listu do Okręgowej Komisji Wyborczej tj. do siedziby Biura DIL-Wet. we Wrocławiu przy ul. Sopockiej 21/2.

 

OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA PRZESYŁKI DO KOMISJI WYBORCZEJ MIJA W DNIU 3 WRZEŚNIA 2021 R. 

Po tej dacie przesyłki uznaje się za niedoręczone

 

Do każdego lekarza weterynarii przypisanego do rejonu, w którym odbędą się wybory została wysłana koperta z następującą zawartością:

 1. Informacja o możliwości i sposobie oddania głosu…, plik
 2. Karta do głosowania z zamieszczonymi w porządku alfabetycznymi kandydatami z danego rejonu - - przykład: plik    Informacje o kandydatach można znaleźć na stronie internetowej izby: dilwet.pl  (pod komunikatem)
 3. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, plik
 4. Koperta zwrotna, zewnętrzna, umożliwiająca nieodpłatne przesłanie oświadczenia i koperty z kartą do głosowania,
 5. Koperta do umieszczenia w niej wyłącznie karty do głosowania.

GŁOSOWANIE: 

 1. Członek rejonu wyborczego głosuje w drodze korespondencyjnej poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata (kandydatów), na którego (których) oddaje głos.
 2. W kopercie wewnętrznej, oznaczonej napisem „Koperta na kartę do głosowania" umieszcza się wyłącznie wypełnioną kartę do głosowania.
 3. Zamkniętą kopertę na kartę do głosowania umieszcza się w kopercie zwrotnej=zewnętrznej, umożliwiającej nieodpłatne przesłanie głosu, do której wkłada się również podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
 4. Całość, to jest kartę do głosowania w zamkniętej kopercie wewnętrznej oraz podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszcza się w kopercie zwrotnej, którą przekazuje się (np. wrzucając do skrzynki w siedzibie DILW) lub przesyła drogą pocztową do Komisji wyborczej na adres Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w nieprzekraczalnym terminie przez nią ustalonym to jest - do 3 września 2021 r. O zachowaniu terminu przez członka rejonu wyborczego głosującego w formie korespondencyjnej decyduje data wpływu koperty do komisji wyborczej.
 5. Koperty dostarczone lub przesłane po wyznaczonym terminie uznaje się jako niedostarczone. Koperty takie przechowywane są w stanie nienaruszonym w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych przez okres nie krótszy niż pięć lat.
 6. Przewodniczący Komisji skrutacyjnych, które jednocześnie pełnią funkcję Komisji mandatowej przedstawia wynik wyborów poprzez sporządzenie stosownych protokołów oraz umieszczenie na stronie internetowej Izby alfabetycznej listy wybranych delegatów na Zjazd Lekarzy Weterynarii DILW.
 7. Zgodnie z § 54 ust. 3 regulaminu wyborów Okręgowa Komisja Wyborcza poucza, że:
 8. Uszkodzenie koperty zewnętrznej, umożliwiające wyjęcie koperty na kartę do głosowania lub
 9. Brak w kopercie zewnętrznej podpisanego oświadczenia o osobistym oddaniu głosu (włożenie oświadczenia do koperty na kartę do głosowania traktowane będzie jako brak oświadczenia) lub
 10. Oddanie głosów na większą ilość kandydatów niż mandatów do obsadzenia skutkuje potraktowaniem danego głosu jako głosu nieważnego.

WAŻNE:

Brak kworum – odesłanie kopert przez mniejszą ilość lekarzy weterynarii niż wyliczona z danego rejonu wyborczego skutkuje potraktowaniem takich wyborów jako nieodbytych w danym rejonie wyborczym. Dlatego, każdy członek rejonu powinien odesłać swoją kopertę, nawet jeśli nie ma lub nie popiera kandydatów – pozwoli to uzyskać niezbędne kworum i wybrać reprezentantów rejonu wyborczego.

Jeżeli w wyżej wskazanym terminie w rejonie wyborczym w wyborach delegatów weźmie udział mniej niż połowa członków tego rejonu, ustalony zostanie drugi, ostateczny termin wyborów – z zachowaniem i powtórzeniem pełnej procedury. Będzie to dodatkowy koszt (pokrywany ze składek członkowskich), a ponowny brak udziału przynajmniej połowy członków rejonu wyborczego w II terminie spowoduje brak reprezentacji rejonu wyborczego w organach Izby na kolejne 4 lata.

 

Kwestionariusze kandydatów, który wyrazili zgodę na publikację przygotowanych informacji: (numer przed nazwiskiem oznacza numer rejonu wyborczego)

01_GrzegoryM           01_SzpaczekA        02_SzyperA           02_WerezynskiM          03_HildebrandW             03_KirsteinK           03_Lenart-OjakM

04_RybarczykL              04_WojciechowskiM               05_JackowskiD              07_HenklewskiR             09_PinczerD               10_BarwickiC

13_HamalaJ              16_DudaK             20_TorbiczJ                21_BienkoE                21_BoberW               21_CwiklinskiP            22_KurkowiakA

22_RadynoT              23_WalenskiP            28_GoldynS              29_HoldowanskiA                29_LewickaP               34_PtakZ             35_ZarebaJ