Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 października 2021 r. zmarł

ŚP.

dr Jarosław Grabiński

emerytowany pracownik Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wybitny lekarz weterynarii, ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń lekarzy weterynarii,

ostatni z dotychczas żyjących powstańców warszawskich we Wrocławiu.

Pogrzeb odbędzie się 13 października 2021 r.  w ceremoniale wojskowym, rozpocznie się o godz. 14:00 Mszą Świętą

w Kaplicy na Cmentarzu Parafii Św. Rodziny na Sępolnie przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i bliskim Zmarłego składają Prezes, Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.

 

Uprzejmie informujemy,

że w związku z posiedzeniem członków Rady DIL-Wet.

biuro Izby czynne będzie

23.09.2021 r. (czwartek) w godz. 11:30 – 15:30

 

Za utrudnienia przepraszamy!

Wrocław, dnia 13 września 2021 r.

 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

w sprawie wyborów delegatów na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wyborach przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym w 2021 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że w 22 rejonach wyborczych zakończony został II etap wyborów, w którym wybrano Delegatów na X Zjazd Lekarzy Weterynarii naszej Izby. Listę rejonów wraz z imionami i nazwiskami wybranych Delegatów prezentujemy poniżej.

 lista Delegatow_13.09.2021

W 10 rejonach wyborczych ze względu na brak kworum konieczne jest przeprowadzenie wyborów w drugim terminie. Warunkiem koniecznym do wybrania delegatów w danym rejonie, jest udział w głosowaniu minimum połowy uprawnionych do głosowania członków rejonu wyborczego (kworum). Dlatego w tych rejonach wyborczych w których nie było kworum, odbędzie się druga i zarazem ostateczna tura wyborów delegatów na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

  rejony_II_termin

W dwóch rejonach tj. nr 16 Powiat kamiennogórski i nr 20 Powiat lubański konieczne jest przeprowadzenie II tury wyborów z powodu braku rozstrzygnięcia (niektórzy kandydaci otrzymali tę samą liczbę głosów). Tutaj na „karcie do głosowania” pojawią się imiona i nazwiska wyłącznie tych kandydatów, którzy zdobyli równą liczbę głosów w pierwszej turze.

W drugim terminie głosowanie odbędzie się z powtórzeniem całej procedury wyborczej z pierwszej tury drugiego etapu.

Głosować można wyłącznie korespondencyjnie poprzez:

 • przesłanie listu za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • przekazanie listu do Okręgowej Komisji Wyborczej tj. do siedziby Biura DIL-Wet. we Wrocławiu przy ul. Sopockiej 21/2.

OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA PRZESYŁKI DO KOMISJI WYBORCZEJ MIJA W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

(decyduje data wpływu do komisji, a nie data stempla pocztowego!!!)

Po tej dacie przesyłki uznaje się za niedostarczone.

 

Do każdego lekarza weterynarii przypisanego do rejonu, w którym odbędą się wybory, zostanie wysłany list z następującą zawartością:

 1. Informacja o możliwości i sposobie oddania głosu,
 2. Karta do głosowania z zamieszczonymi w porządku alfabetycznymi kandydatami z danego rejonu. Informacje o kandydatach można znaleźć na stronie internetowej izby: dilwet.pl
 3. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
 4. Koperta zwrotna, zewnętrzna, umożliwiająca nieodpłatne przesłanie oświadczenia i koperty z kartą do głosowania,
 5. Koperta do umieszczenia w niej wyłącznie karty do głosowania.

GŁOSOWANIE: 

 1. Członek rejonu wyborczego głosuje w drodze korespondencyjnej poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata (kandydatów), na którego (których) oddaje głos.
 2. W kopercie wewnętrznej, oznaczonej napisem „Koperta na kartę do głosowania " umieszcza się wyłącznie wypełnioną kartę do głosowania.
 3. Zamkniętą kopertę na kartę do głosowania umieszcza się w kopercie zwrotnej=zewnętrznej, umożliwiającej nieodpłatne przesłanie głosu, do której wkłada się również podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
 4. Całość, to jest kartę do głosowania w zamkniętej kopercie wewnętrznej oraz podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszcza się w kopercie zwrotnej, którą przekazuje się (np. wrzucając do skrzynki w siedzibie DILW) lub przesyła drogą pocztową do Komisji wyborczej na adres Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w nieprzekraczalnym terminie przez nią ustalonym to jest - do 15 października 2021 r. O zachowaniu terminu przez członka rejonu wyborczego głosującego w formie korespondencyjnej decyduje data wpływu koperty do komisji wyborczej.
 5. Koperty dostarczone lub przesłane po wyznaczonym terminie uznaje się jako niedostarczone. Koperty takie przechowywane są w stanie nienaruszonym w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych przez okres nie krótszy niż pięć lat.
 6. Przewodniczący Komisji skrutacyjnych, które jednocześnie pełnią funkcję Komisji mandatowej przedstawia wynik wyborów poprzez sporządzenie stosownych protokołów oraz umieszczenie na stronie internetowej Izby alfabetycznej listy wybranych delegatów na Zjazd Lekarzy Weterynarii DILW.
 7. Zgodnie z § 54 ust. 3 regulaminu wyborów Okręgowa Komisja Wyborcza poucza, że:
 8. Uszkodzenie koperty zewnętrznej, umożliwiające wyjęcie koperty na kartę do głosowania lub
 9. Brak w kopercie zewnętrznej podpisanego oświadczenia o osobistym oddaniu głosu (włożenie oświadczenia do koperty na kartę do głosowania traktowane będzie jako brak oświadczenia) lub
 10. Oddanie głosów na większą ilość kandydatów niż mandatów do obsadzenia

skutkuje potraktowaniem danego głosu jako głosu nieważnego (ale jest liczone do kworum).

WAŻNE:

Brak kworum – odesłanie kopert przez mniejszą ilość lekarzy weterynarii niż wyliczona, z danego rejonu wyborczego skutkuje potraktowaniem takich wyborów jako nieodbytych w danym rejonie wyborczym. Dlatego każdy członek rejonu powinien odesłać swoją kopertę, nawet jeśli nie ma lub nie popiera kandydatów – pozwoli to uzyskać niezbędne kworum i wybrać reprezentantów rejonu wyborczego.

Jeżeli w wyżej wskazanym terminie w rejonie wyborczym w wyborach delegatów weźmie udział mniej niż połowa członków tego rejonu, wybory w tym rejonie zostaną zakończone bez wybrania delegatów na Zjazd Lekarzy Weterynarii oraz bez możliwości reprezentacji rejonu wyborczego w organach Izby na kolejne 4 lata.

Zgodnie z regulaminem wyborów - w przypadku braku kworum w II turze głosowania w rejonach wyborczych nr 16 i 20 – Delegat zostanie wybrany losowo przez członków Okręgowej Komisji Wyborczej spośród kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali równą liczbę głosów.

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

W związku z brakami w wielu rejonach wyborczych tylko pojedynczych głosów do wymaganego kworum zwracam się z gorąca prośbą do osób, które jeszcze nie przesłały listu ze swoim głosem o dostarczenie go do siedziby DIL-Wet. najpóźniej do 3 września 2021 r. Przesłanie koperty bez zaznaczonego na liście kandydata (jeśli dany członek rejonu wyborczego nie popiera żadnego z nich) jest również głosem liczonym do kworum. Przypominam, że jeżeli w wyżej wskazanym terminie w danym rejonie wyborczym, w wyborach delegatów na Zjazd DIL-Wet., weźmie udział mniej niż połowa członków tego rejonu, ustalony zostanie drugi, ostateczny termin wyborów – z zachowaniem i powtórzeniem pełnej procedury. 

dr n. wet. Wojciech Hildebrand

Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej